Regulamin sklepu internetowego

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.melano.pl.

1.2 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego.

2 Definicje

2.1 Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.2 Konto Klienta – konto utworzone w ramach serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu.

2.3 Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.melano.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

2.5 Serwis – strona internetowa www.melano.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

2.6 Sprzedawca

Olieen Sp. z o.o.

ul. Oboźna 75

52-244 Wrocław

NIP: 899-274-43-33

REGON: 022153910

Spółka wisana do KRS pod numerem: 0000464306, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.7 Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.8 Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu.

2.10 Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach serwisu.

3 Rejestracja

3.1 Zawieranie umów za pośrednictwem serwisu, wymaga się rejestracji lub/i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej Serwisu – http://www.melano.pl/regulamin).

4 Sprzedaż Produktów

4.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.

4.2  Złożenie Zamówienia:

4.2.1 Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

4.2.2 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).

4.2.3 Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

4.2.4 Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

4.2.5 W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

(a) oczekiwania na realizację Zamówienia;

(b) odstąpienia od Zamówienia;

(c) Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

4.2.6 W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

4.3 Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

4.3.1 Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.3.2 Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

4.3.3 Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

4.3.4 Umowa zostaje zawarta:

(a) w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;

(b) w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5  – z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.

(c) w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

4.3.5 Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.3.6 Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:

(a) płatność przelewem bankowym,

(b) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24

4.3.7 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.3.8 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

4.3.9 Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na dwa dni.

4.3.10 Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.

4.3.11 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

4.4 Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.1 Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia. Zakup powyżej 250 zł – przesyłka GRATIS 

4.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

4.5.1 Zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;

4.5.2 Wprowadzania i wycofywania Produktów;

4.6 Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.

4.7 Prawo odstąpienia od Umowy

4.7.1 Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres  [email protected]).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem do Ustawy z dnia 30.05.2014r , jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Proszę odesłać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni wraz z dowodem zakupu.

4.7.2 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy zostały opisane szczegółowo w Załączniku numer 1 do Ustawy.

4.7.3 Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, będącego Załącznikiem numer 2 do Ustawy.

4.8 Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu

4.8.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

4.8.2 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.9 Reklamacje

4.9.1 W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

4.9.2 Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając ją na adres Olieen Sp. z o.o., ul. Oboźna 75, 52 – 244 Wrocław

4.9.3 Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

4.9.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

4.9.5 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:

(a) na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy

4.9.6 W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, a produkt zostanie odesłany do Klienta.

4.10 Rozwiązanie Umowy o korzystanie z serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

5  Zmiana Regulaminu

5.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

5.2  Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

6 Postanowienia końcowe

6.1 Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.2 W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

6.3 W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.